Tiểu phẩm hài "Gói xôi"
Diễn viên: Trấn Thành + Anh Đức
Phần 1:


Phần 2: